Etiket arşivi ilaç dozu hesaplama

ileadmin

Precedex İlaç Doz Hesaplama

Precedex ilaç doz hesaplama eklenmiştir. İlaç hakkında bazı bilgi ve detaylara yazı devamında ulaşabilirsiniz.

Sadece hastanede kullanılmak içindir. PRECEDEX yoğun bakım gerektiren hastaların tedavisinde deneyimli olan kişiler tarafından uygulanmalıdır.

PRECEDEX doz uygulaması bireyselleştirilmeli ve istenen klinik etkiye göre titre edilmelidir.

PRECEDEX, 24 saatten uzun süren infüzyonlar için endike değildir.

Halihazırda entübe edilmiş ve sedasyon altındaki hastalar, 0.7 mikrogram/kg/saat şeklindeki başlangıç infüzyon oranı ile deksmedetomidine geçiş yapabilirler; bu doz daha sonra hastanın yanıtına bağlı olarak, istenilen sedasyon düzeyine ulaşılacak şekilde 0.2-1.4 mikrogram/kg/saat doz aralığında basamaklar halinde ayarlanabilir. Daha düşük bir başlangıç infüzyon oranı, fiziksel olarak güçsüz hastalarda göz önünde bulundurulmalıdır. Deksmedetomidin çok kuvvetlidir ve infüzyon oranı saatte bir şeklinde verilir. Doz ayarlaması sonrasında bir saate kadar yeni bir kararlı durum sedasyon düzeyine ulaşılamayabilir.

1.4 mikrogram/kg/saat maksimum dozu aşılmamalıdır. PRECEDEX’in maksimum dozu ile yeterli sedasyon düzeyine ulaşamayan hastalar alternatif sedatif ajana geçirilmelidir.

Advers reaksiyonlarda artış ile ilişkilendirildiğinden PRECEDEX yükleme dozunun kullanılması önerilmemektedir. PRECEDEX’in klinik etkileri belirlenene kadar gerekiyorsa propofol veya midazolam verilebilir.

Uygulama şekli:

PRECEDEX, sadece kontrollü infüzyon cihazı kullanılarak seyreltilmiş intravenöz infüzyon şeklinde uygulanmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

Karaciğer yetmezliği:

PRECEDEX karaciğerde metabolize olduğundan karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Azaltılmış bir idame dozu düşünülmelidir .

Pediyatrik popülasyon:

PRECEDEX’in pediyatrik popülasyonda kullanımına ilişkin doz uygulaması ile ilgili herhangi bir öneri bulunmamaktadır.

Geriyatrik popülasyon:

65 yaşın üzerindeki hastalar için dozun azaltılması düşünülmelidir.

Precedex ilaç doz hesaplama

ileadmin

​Adrenalin ilaç doz hesaplama

Adrenalin ilaç doz hesaplama eklenmiştir. Adrenalin hakkında bazı bilgiler ve detaylara bu yazı içerisinden ulaşabilirsiniz.

Nihai konsantrasyonu 1 mcg/mL olan bir adrenalin infüzyon solüsyonu sağlamak için 1000 mL %5 Dekstroz veya %5 Dekstroz+Sodyum klorür kombinasyon çözeltilerinde 1 mg Adrenalin’in seyreltilmesi önerilir. Yaygın olarak kullanılan diğer infüzyon konsantrasyonları, 250 mL’de 1 mg (konsantrasyon: 4 mcg/mL) veya 250 mL’de 4 mg’dır (konsantrasyon: 16 mcg/mL). Tek başına NS solüsyonunda uygulamayınız​1,2​.

D5W veya D5W+NS kombinasyon çözeltilerinde seyreltilmiş 1 mg/ml epinefrin enjeksiyon çözeltisi, oda sıcaklığında 4 saat veya buzdolabında 24 saat stabildir​2​.

Mümkün olduğunda, infüzyonu, santral venöz erişimle veya büyük bir ven yoluyla uygulayınız. Hızı kontrol etmek için bir infüzyon pompası kullanınız. Santral yol yoksa, kısa bir süre için (<72 saat) proksimal bir bölgede (antekubital fossa, el, bilek) büyük bir damara yerleştirilen periferik IV kateter yoluyla uygulanabilir. Ekstravazasyonu hızlı bir şekilde belirlemek için IV kateter bölgesinin sık sık izlenmesi önerilir. Mümkünse el, ayak ve ayak bileği damarlarını (kangren potansiyeli nedeniyle), yaşlı hastalarda bacak damarlarını veya tıkayıcı vasküler hastalıkları (örn. Diyabetik endarterit, Buerger hastalığı, arteriyoskleroz, ateroskleroz) olanlarda bacak damarlarını kullanmaktan kaçınınız.

Anafilaksi, astım, bradikardi, AV blok, hipotansiyon, septik şok, ani kardiyak arrest gibi birçok endikasyonda infüzyon hızları farklılık göstermektedir. Genel olarak infüzyon hızları mcg/kg/dakika şeklinde ifade edilir​1–3​.

İnfüzyon şeklinde verildiğinde doza ve verme hızına göre şu etkiler görülür;

  • Dakikada <0.01 µg/kg dozda: Kan damarlarında dilatasyon, kan basıncında düşme.
  • Dakikada 0.04-0.1 µg/kg dozda: Kalp atım sayısında, debisinde ve atım hacminde artma; periferik vasküler rezistansta azalma.
  • Dakikada >0.2 µg/kg dozda: Vazokonstrüksiyon ve total periferik rezistansta artma.
  • Dakikada >0.3 µg/kg dozda: Renal kan akımında, gastrointestinal motilitede, pilor tonusunda ve splanknik kan akımında azalma​4​.

Adrenalin ilaç doz hesaplama