Aylık arşiv Şubat 2021

ileadmin

Brevibloc ilaç doz hesaplama

Brevibloc ilaç doz hesaplama eklenmiştir. İlaç hakkında bilgi ve detaylara bu yazı devamından ulaşabilirsiniz.

brevibloc ilaç doz hesaplama

ESMOLOL (Brevibloc) selektif beta 1 blokerdür. İlerleyici hedef organ hasarının eşlik ettiği  hipertansif acillerde (Hypertensive Emergency)  ve end-organ hasarı bulgusu olmaksızın  hipertansif öncelikli durumlarda  (Hypertensive Urgency)  hedef organ hasarını önlemek veya sınırlamak amacıyla kan basıncının çok acil olarak parenteral yolla hızlı düşürülmesinin gerekli olduğu durumlarda kullanılır.

Etki Başlangıcı:  2 dk
Etki süresi: 18 -30dk
Yarılanma Ömrü (t½): 30dk
Metabolizma:Eritrosit Sitozolü
Atılım:Renal

Yükleme

 • Yükleme dozu: IV Bolus: 500 mikrogram/kg/dak .Bir dakikalık süre içerisinde uygulanmalıdır.

İdame

 • İdame 50 mikrogram/kg/dakika. 4 dakika süreyle 50 mikrogram/kg/dakika dozunda idame infüzyonu yapılması önerilir.

Bolus uygulamayı takiben sürekli infüzyon verildiğinde 2 dk içerisinde etki gösterir ve 5 dk içerisinde %90 oranında beta blokaj etki görülür. Beta blokaj etkisinin tamamıyla ortadan kalkması infüzyonun sonlandırılmasından 18 ile 30 dk içerisinde olur. Esmololun eliminasyonu renal ve hepatik fonksiyondan bağımsızdır, eritrosit sitozollerinde esterazlar yoluyla asit metaboliti ve matanole metabolize olur.

Beş dakikalık başlangıç tedavi süresi sonrası istenen ventrikül hızına/tansiyona göre idame infüzyonuna 50 mikrogram/kg/dakika dozunda devam edilmeli veya doz basamaklı olarak arttırılmalıdır (Örneğin ilk olarak 100 mikrogram/kg/dakika, ikinci olarak 150 mikrogram/kg/dakika vb).

Maksimum çıkılabilecek doz 200 mikrogram/kg/dakika’dır.
Her doz basamağında, dozu yükseltmeden önce tedaviye en az 4 dakika devam edilmelidir.
Esmolol, yükleme dozları uygulanmayarak tek bir konsantrasyonda sürekli infüzyonla uygulanırsa, farmakokinetik ve farmakodinamik kararlılık-durumuna 30 dakikada ulaşılır. İdame infüzyonlarına 24 saat süreyle devam edilebilir.

Esmolol Dozunun Azaltılması

 1. ilk dozundan 30 dakika sonra BREVIBLOC’un infüzyon hızı yarıya düşürülür (%50).
 2. Alternatif bir preparat verilir. İlk bir saat içinde tatmin edici kontrol sağlanmışsa BREVIBLOC uygulamasına son verilir.

brevibloc ilaç doz hesaplama

orcunakyol.com.tr

ileadmin

Cordarone ilaç doz hesaplama

Cordarone ilaç doz hesaplama eklenmiştir. İlaç hakkında bilgi ve detaylara linkten ulaşabilirsiniz.

 • Yükleme tedavisi: Ortalama doz, 250 ml %5 Dekstroz çözeltisi içinde 5 mg/kg’dır. Bu doz, tercihen infüzyon pompası kullanılarak, 20 dakika-2 saatlik bir zaman dilimi içinde uygulanır ve 24 saatte 2 veya 3 kez tekrarlanır.
 • İdame tedavisi: Birkaç gün süreyle, 250 ml %5 Dekstroz çözeltisi içinde 10-20 mg/kg/gün (ortalama 24 saatte 600-800 mg, 24 saate en çok 1200 mg) olarak uygulanır.
 • Oral tedaviye geçiş: İnfüzyonun ilk gününden itibaren oral tedaviye başlanır (günde 3 kez 200 mg tablet). Bu doz günde 4, hatta 5 tablete kadar artırılabilir. Daha sonra intravenöz uygulama aşamalı olarak sonlandırılmalıdır.
 • İntravenöz enjeksiyon: Doz en az 3 dakikada uygulanan 5 mg/kg’dır. Aynı şırınga içinde hiçbir ilaçla karıştırılmamalıdır. Yalnızca, şoka dirençli ventriküler fibrilasyonun kardiyo-pulmoner resüsitasyonuyla sınırlı olmak kaydıyla, ilk doz olarak 300 mg (veya 5 mg/kg) amiodaron, 20 ml %5’lik dekstroz solüsyonu içinde seyreltilerek IV bolus enjeksiyon yoluyla uygulanabilir. Ventriküler fibrilasyonun devam etmesi halinde, 150 mg’lık (veya 2.5 mg/kg) ek bir IV dozun uygulanması düşünülebilir.

Ürünün formülasyonu nedeniyle ilaç, 500 ml içinde 2 ampulden daha düşük derişimde kullanılmamalıdır. Yalnızca izotonik glukoz (dekstroz) çözeltisi kullanılmalıdır. İnfüzyon çözeltisine başka hiçbir ürün eklenmemelidir​1​.

Cordarone ilaç doz hesaplama

Önerilen konsantrasyon: 1-6 mg/ml’dir. >2 mg/ml konsantrasyonlar için santral hat gereklidir. 3 mg/mL’den yüksek konsantrasyonlar, yüksek periferik ven flebit insidansı ile ilişkilendirilmiştir. Ancak 2.5 mg/mL veya daha düşük konsantrasyonlar daha az tahriş edici görünmektedir. Amiodaron, santral venöz kateter kullanılmadıkça konsantrasyonlar 2 mg/mL’yi geçmemelidir​2​.

ileadmin

Dobutamine ilaç doz hesaplama

Dobutamine ilaç doz hesaplama eklenmiştir. İlaç hakkında bilgi ve detaylara yazı devamından ulaşabilirsiniz.

Yetişkinlerde başlangıç doz aralığı, 0,5-1 mikrogram/kg/dakika’dır. Arzu edilen yanıta göre daha yüksek dozlarda da başlanabilir (2,5 mikrogram/kg/dakika gibi).

İdame dozu: 2-20 mikrogram /kg/dakika.

Maksimum doz: 40 mikrogram/kg/dakika. ACCF/AHA 2013 kalp yetmezliği rehberleri maksimum 20 mikrogram/kg/dakika doz önermektedir.

Not: Kalp yetmezliği olan hastalarda, yan etkileri en aza indirmek için daha düşük dozlar tercih edilir.Uygulama hızı ve tedavi süresi kalp atış hızı, kan basıncı, idrar çıkışı ve eğer mümkünse kardiyak çıkışın ölçümü ile belirlenen hasta yanıtına göre ayarlanmalıdır.

Dobutamin, 10 mikrogram/kg/dakika’dan daha düşük hızlarda uygulandığı zaman, doz ilişkili yan etkiler sık değildir. 40 mikrogram/kg/dakika kadar yüksek hızlarda bile bazen önemli yan etkiler olmaksızın kullanılmıştır.

Her zaman infüzyon cihazı aracılığıyla ve geniş vene uygulayınız.

Normal İnfüzyon Konsantrasyonları: Yetişkin

IV infüzyon: D5W veya NS’de, 500 mL’de 250 mg (konsantrasyon: 500 mikrogram/mL), 250 mL’de 500 mg (konsantrasyon: 2.000 mikrogram/mL) veya 250 mL’de 1.000 mg (konsantrasyon: 4000 mikrogram/mL). Dilüsyonlar, hastanın sıvı gereksinimine göre ayarlanır. Aşağıda listelenen intravenöz çözeltilerden birisiyle en az 50 ml’ye seyreltilmelidir.

Dobutamine ilaç doz hesaplama

Geçimli olduğu sıvılar: D5W, D10W, D5 + 1 / 2NS, D5NS, D5 / Isolyte M, LR, D5LR, NS ile uyumludur.

ileadmin

Dopamine ilaç doz hesaplama

Dopamine ilaç doz hesaplama eklenmiştir. İlaç hakkında bilgi ve detaya yazı devamından ulaşabilirsiniz.

Uygulama şekli

Uygun olan durumlarda, dopamin hidroklorür uygulanmadan önce dolaşan kan volümünün tam kanla veya bir plazma genişleticisi ile yenilenmesi gerekir. Sadece uygun çözeltilerle seyreltildikten sonra intravenöz yoldan infüzyon şeklinde uygulanır.

İnfüzyon çözeltisinin hazırlanması

Dopamin hidroklorür aşağıdaki çözeltilerle seyreltilebilir: %5 Dekstroz, %0,9 Sodyum klorür, %5 Dekstroz – %0,45 sodyum klorür, Sodyum laktat intravenöz infüzyon çözeltisi​1–3​.

Standart Dilüsyonlar

[İlaç Miktarı] [İnfüzyon hacmi] [İnfüzyon hızı]

400 mg / 250 ml [Titrasyon]

800 mg / 250 ml [Titrasyon]

800 mg / 500 ml [Titrasyon]

(200 ila 800 mg / 250 ila 500 ml).

Uygulama Hızı ve Etkileri

Vücut ağırlığı ve durumun ciddiyeti için önerilen dozla başlayınız. İstenilen yanıtı sağlamak için yavaş yavaş 5 ila 10 mcg/kg/dakika artırınız. İstenilen hemodinamik veya renal yanıta titre ediniz. Sistolik kan basıncında istenen artışa titre edilirken, renal yanıt için optimum doz oranı aşılabilir ve hemodinamik durum stabilize edildikten sonra hızın düşürülmesini gerektirebilir​2​.

[0,5 ila 2 mcg / kg / dak] – dopa; Renal, mezenterik, koroner ve intraserebral vasküler yataklarda vazodilatasyona neden olarak glomerüler filtrasyon hızını, renal kan akışını, sodyum atılımını ve idrar akışını artırır.

[2-10 mcg / kg / dak] – dopa / beta; Miyokardiyal kontraktilite, artmış sinoatriyal hız ve kalpte artan dürtü iletimi ile sonuçlanır. Sistolik ve nabız basıncı artabilir, ancak bu dozlarda diyastolik basınç üzerinde çok az etkisi vardır.

[> 10 mcg / kg / dak] – öncelikle alfa  Vazokonstriksiyon ve kan basıncında artışa neden olur​2,3​.

Dopamine ilaç doz hesaplama

NOT: Santral line gereklidir; 240 mcg / dk’nın üzerindeki dozların uygulanması için santral line gereklidir; Acil veya derin hipotansiyon vakalarında, santral line için hazırlık yapılırken 200 mg / D5W 250 ml konsantrasyon kullanılarak dopamin periferik olarak verilebilir​3​.

Uygulama: Yetişkin

IV: Bir infüzyon pompası kullanarak sürekli infüzyon şeklinde uygulayınız. Ekstravazasyon olasılığını önlemek için geniş damara uygulayınız (santral line uygulaması); serbest akış için sürekli izlemesi; akış hızını kontrol etmek için infüzyon cihazı kullanınız; İnfüzyonu keserken, dopamin dozunu kademeli olarak azaltınız (ani kesilmesi hipotansiyona neden olabilir). Konsantre çözelti, kullanımdan önce seyreltilmelidir​2,4​.

NOT: Sodyum bikarbonata veya diğer güçlü alkali solüsyonlara Dopamin eklemeyiniz; oksitleyici maddeler veya demir tuzları ile temastan kaçınınız​2,3,5​. Bolus olarak vermeyiniz​5​.

Dopamine ilaç doz hesaplama

ileadmin

Esmeron ilaç doz hesaplama

Esmeron ilaç doz hesaplama eklenmiştir. İlaç hakkında bilgi ve detaylara yazı devamında ulaşabilirsiniz.

Orta etkili non-depolarizan (kompetetif) nöromüsküler bloker (NMB)’dir [2]. Otonomik ganglion blokajı yapmaz, başlangıç etki zamanı kısa, etki süresi orta ve uyanma veya eliminasyonu hızlıdır. Bir aminosteroid nöromüsküler kas gevşetici olduğu için histamin salgılanma oranı düşüktür [5].
Etkileri: Kolinerjik reseptörler için asetilkolin ile yarışır. Kas membranında bir stabilizasyon göstermekte ve iskelet kasında aksiyon potansiyeli oluşmasını engellemektedir [5]. Asetilkolin esteraz ajanlar ile antagonize edilir [2,5].
Etki Başlangıcı: 60 sn. [1]. 1 – 2 dk [3].Etki süresi: 30 dk. [3].Yarılanma Ömrü (t½): 60 – 70 dk.
   * Karaciğer fonksiyon bozukluğunda 2 kat uzar [3].Metabolizma: Minimal karaciğerde metabolize olur [3].
Atılım: %30’u idrarla, %70’i feçesle atılır [3].
Ticari İsim:                          Curon 50 mg / 5 ml iv flk.                          Esmeron 100 mg / 10 ml iv flk.                          Esmeron 50 mg / 5 ml iv flk.                          Myocron 100 mg / 10 ml iv flk.                          Myocron 50 mg / 5 ml iv flk.
ENDİKASYON – KONTRAENDİKASYONAcilde sadece: RSI’da (Hızlı Seri Entübasyonda) kullanılır. Kontraendikasyonlar: Roküronyum kesin kontraendikasyona sahip değildir [1]. Roküronyum’a karşı bilinen hipersensitivite varlığında kullanılmamalıdır .
UYGULAMARSI’da: 1 mg/kg iv puşe [1].                0.6 – 1.2 mg/kg iv puşe [3,4].Çocuklarda; 1 mg/kg iv’dir. * İnfüzyon Dozu: 10 – 12 mcg/kg/dk (0.01 – 0.012 mg/kg/dk) [3,4].
GEBELİK – LAKTASYONGebelik Kategorisi: C (Doğum eylemiyle ilgili potansiyel risk!) [1].
Emzirme: Roküronyum’um emzirmedeki güvenilirliği bilinmiyor [1].
YAN ETKİ – TOKSİSİTEYan Etki: Belirgin bir yan etki bildirilmemiştir [4].
Toksisite: –
Antidot: –
DİKKAT!* NMB ajanlar ne anksiyolitiktirler ne de analjeziktirler, dolayısıyla paralizi sırasında ve sonrasında sedasyonu korumak gerekir [2].* Önce sedasyon ilacını uygulayın, sonra paralizan ilacı verin.* Süksinilkolinin kontraendike olduğu durumlarda, RSI için seçilebilecek en iyi ajandır [1].* Vekuronyuma göre daha az yan etki ve kontraendikasyonu vardır [2].* Kafa travmalı hastalarda da, RSI’da, kısa etkili olduğu için, tercih edilir [2].* Acil serviste, entübasyon başarısı üzerine yapılan bir BestBets araştırmasında, 1 – 1.2 mg/kg roküronyum ve 1 – 1.5 mg/kg süksinilkolin karşılaştırıldığında, entübasyonun süresi, durumu, başarısı konusunda anlamlı fark bulunamamıştır [1,6].* Pediyatride kullanılıyor ama acil serviste, pediyatrik RSI’da, süksinilkolin yerine kullanımını önermek için deneyimler çok sınırlıdır [1].* 1 mg/kg iv dozunda hemen hemen süksinilkoline yakın bir başarı sağlar ama  etki süresi uzar (tahminen 50 dk) [1,2].* Paralizi yapma süresi, süksinilkolinden 15-20 sn daha uzundur (60 sn) [1]. Süksinil kolinin; 45 sn’dir.* Sık, seri nörolojik muayene gerektiren kritik zor hastada, rutin kullanım için; roküronyumla yapılan paralizinin süksinilkoline göre daha uzun etki süresi, onu süksinilkolinden daha az cazip hale getiriyor [2].* RSI sırasında, kasların progressif denervasyonundan şüphelenilen vakalarda, roküronyum veya vekuronyum gibi nondepolarizan ajanlar kullanılabilir, süksinilkolinden kaçınılır [1].* Bazı intravenöz anestezikler, droperidol, midazolam, etomidat, tiyopental ve propofolün roküronyumun etkisi üzerinde herhangi bir klinik etki değişimi yapmadıkları bildirilmiştir. Buna rağmen bu ilaçların yüksek dozlarda kullanımı, etkiyi hafif potansiyalize eder [6].* Tek doz antibiyotiklerin (metronidazol, netilmisin, sefuroksim ve aminoglikozitler) roküronyumun yaptığı nöromüsküler blok üzerine önemli bir etkileri olmadığı gösterilmiştir [6].* 30 diyabetik – 30 nondiyabetik grubun karşılaştırıldığı hasta gruplarıyla yapılan bir çalışmada, her iki grupta da entübasyon kalitesi mükemmel çıkmakla beraber, nondiyabetik grubun entübasyon süresi; 90 ± 18 sn; diyabetik grubun süresi ise; 112 ± 40 sn ile fark ileri derecede anlamlı bulunmuş [6].Sugammadex (Selektif gevşetici bağlayıcı ajan); birkaç dakika içinde blokajı tersine çevirir. Avrupa’da onaylanmış ama ABD’de onaylanmamıştır [2].

Esmeron ilaç doz hesaplama

ileadmin

Dormicum ilaç doz hesaplama

Dormicum ilaç doz hesaplama eklenmiştir. İlaç hakkında bilgi ve detaylara yazı devamından ulaşabilirsiniz.


Midazolam, diğer benzodiazepinler gibi anksiyolitik sedatif, uyku verici, kas gevşetici özelliklere sahiptir. Benzodiazepinler, adele reaksiyonu ve antianksiyete etkilerini inhibitör nörotransmitter glisini taklit ederek, antikonvülzan ve sedasyon etkilerini ise inhibitör nörotransmitter olan Gama Amino Butirik Asid (GABA) etkisini kolaylaştırarak yaparlar.

Benzodiazepinlerin santral sinir sisteminde etki yeri post-sinaptik sinir ucundaki reseptörlerdir. Reseptörler en yoğun olarak serebral korteks, daha sonrada sırasıyla hipotalamus, serebellum, orta beyin, hipokampus, medülla ve spinal kanalda sayıları azalarak yerleşmişlerdir. Tüm bu reseptörler GABA reseptörlerinin yanında yerleşmişti

İntramüsküler verildiğinde absorbsiyon iyidir ve ortalama bioyararlanımı %90 civarındadır. İntravenöz bioyararlanım fraksiyonu 0.9, intramüsküler 0.57, intranasal ve rektal 0.4- 0.5, oral 0.3 ‘tür. Oral ve rektal bioyararlanım düşük olduğundan, oral ve rektal dozlar daha yüksek tutulmalıdır. Midazolam %95 oranında albumine bağlanır. Benzodiazepinler kendi aralarında karşılaştınldıklarında proteinlere bağlanma ve distribüsyon volümleri arasında belirgin farklar yoktur. Fakat klirens açısından belirgin farklılıklar vardır. Midazolamın klirensi 6-11ml/kg/dk iken lorezapamın 0.8-1.8ml/kg/dk, diazepamın ise 0.2-0.5ml/kg/dk’diL Klirenslerdeki bu fark plazma yarılanma ömürlerine de yansır, en kısa yarılanma ömrü olan midazolamdır(1,7-2,6 saat). Benzodiazepinlerle steroidlerin aynı enzimlerin substratı olması nedeniyle, kortizon seviyelerinin yüksek olduğu sabah saatlerinde klirens daha yavaş(250ml/dk), akşam verilen dozdan sonra ise daha hızlıdır(500ml/dk). Uygulanan tek doz enjeksiyondan sonra, midazolamın etkisinin santral sinir sisteminden kalkması çabuktur. Çünkü ilacın beyinden perifere dağılımı hızlıdır. Midazolam, karaciğerde mikrozomal oksidasyonla metabolize olur, takiben glukronikasit ile konjugasyona uğrar ve %0.5’i değişmeden idrarla atılır. Metabolitleri alpha hidrosimetil midazolam(aktif), 4-hidroksi midazolam ve alfa-4 dihidroksi midazolam (inaktif)’tir. Temel atılım ürünü midazolam glukronittir. Yüksek lipofilik olması, yüksek metabolik klirens, kısa terminal yarı ömür etki süresinin kısa olmasına neden olur. Kronik böbrek yetmezliği olanlarda plazmadaki bağlanmış midazolam oranı, distribüsyon volümü ve total klirens artar. Hepatik fonksiyon bozukluğu olanlarda yarı ömrü uzar. Yaşlılarda klirens gençlere göre daha yavaştır.

Dormicum ilaç doz hesaplama

ileadmin

Fentanil ilaç doz hesaplama

Fentanil ilaç doz hesaplama eklenmiştir. İlaç hakkında bilgi ve detaylar yazı devamında bulabilirsiniz.

Sentetik opioiddir ve oldukça lipofiliktir [1].Etkileri: Mü (µ) ve kappa (ƙ) gibi opiyat reseptörleri üzerinden güçlü aktivite gösterir.Etki Başlangıcı: <1 dk’dır. 2 – 5 dk’da zirve etki oluşur [2].Etki süresi: 0.5 – 1.5 saattir [1].Yarılanma Ömrü (t½): 3 – 3.5 saattir [1].Metabolizma: Karaciğerde, sit P450 sistemi aracılığı ile olur [1].Ticari İsim:                    Fentanyl 0.05 mg/ml 10 ml                    Fentanyl 0.05 mg/ml 2 ml                    Fentanyl Mercury 100 mcg/2 ml                    Talinat 0.1 mg/2 ml                    Talinat 0.5 mg/10 ml
ENDİKASYON
Acilde En sık: Analjezide ve prosedürel sedasyonda,Acilde Ayrıca: Anestezi premedikasyonu, RSI ve ICED (defisitleri önlemek için indüklenen soğutma) terapisinde kullanılır.
UYGULAMAI.V., transmukozal veya transdermal verilebilir [1].Analjezide;Başlangıç parenteral doz: 1.5 mcg/kg i.v.’dir [1].
(Tintinalli’de; 1 mcg/kg i.v. olarak geçer)Başlangıç oral doz: 3 mcg/kg’dır.  * Çocuklarda: Aynı i.v. doz uygulanabilir [5].  * Acil doğumda, kısa etkili opiyat analjezisi isteniyorsa; 50 mcg/ml i.v. yapılabilir [2].  * Nebulize veya intranazal fentanil, 3 mcg/kg dozunda, i.v. yol sağlanamayan hastalarda kullanılabilir [1].Anestezi premedikasyonunda;Akut kan basıncı yüksekliği riskindeki hastalarda, ön tedavi sırasında: 3 mcg/kg i.v.;Artmış intrakranial basınçta, ön tedavi olarak: 3 mcg/kg i.v.şeklinde uygulanabilir [1].RSI’da;1 – 10 mcg/kg i.v. ( tercihen 1-2 mcg/kg) uygulanır [6]. * Entübasyon sonrası yönetimde; 3 – 5 mcg/kg i.v. dozunda, hasta konforunu arttırmak ve sempatik deşarjı azaltmak için, kullanılır [1]. * Çocuklarda: 1 – 2 mcg/kg i.v. [2].Girişimsel Sedasyonda;İşlem öncesi ağrı yönetiminde: 1 – 2 mcg/kg i.v. yapılır [1]. * Ağrı kontrolü sağlanana kadar her 2 – 3 dk’da bir 0.75 mcg/kg i.v. tekrarlanır [2].ICED Terapisinde;1-2 mcg/kg i.v., her 30 dk’da bir tekrarlanır ya da1 – 2 mcg/kg’lık i.v. bolustan sonra, 2 mcg/kg/sa i.v. infüzyon şeklinde verilebilir [2].

Fentanil ilaç doz hesaplama

ileadmin

IVIG ilaç doz hesaplama

IVIG ilaç doz hesaplama eklenmiştir. İlaç hakkında bilgi ve detaylara yazu devamından ulaşabilirsiniz.

İntravenöz İmmünglobulin (İVİG) tedavisi nedir ve hangi hastalara uygulanır?

Klinik immünoloji uzmanı hekimler tarafından karar verilen ve uygulanan tedavi yöntemlerinden birisidir. Antikor (bağışıklık maddesi) eksikliğinin görüldüğü birincil veya ikincil nedenlere bağlı bağışıklık yetmezliklerinde ve diğer bazı bağışıklık sistemi hastalıklarında uygulanır.

İVİG içinde ne vardır?

İVİG içinde, bağışıklık yetmezliği olan kişilerin vücudunda eksik olan ve antikor adı verilen bağışıklık maddeleri vardır. Bu maddeler 20.000’den fazla sağlıklı kan vericisinden elde edilir ve kan yolu ile bulaştığı bilinen tüm hastalıkların etkenleri açısından çok ayrıntılı işlemlerden geçirilir. 

İVİG tedavisi nasıl uygulanır? 

İVİG toplardamar içine serum şeklinde verilir. Uygulama süresi ortalama 3-4 saattir. Bu süre hastanın alacağı İVİG miktarına, klinik durumuna ve yaşına göre değişebilir.

İVİG tedavisinin süresi, sıklığı ve dozu nedir?

Bağışıklık yetmezliklerinin tedavisi ömür boyu sürer ve hastanın durumuna göre 3 ile 4 haftalık aralıklarla uygulanır. Dozlar hastanın tanısına, klinik durumuna ve yaşına göre uzman doktor tarafından belirlenir. 

İVİG nasıl etki eder?

İVİG tedavisinin temel etkisi, vücutta eksik olan bağışıklık maddelerinin tamamlanmasıdır. Böylece bağışıklık sistemi güçlendirilerek, hastanın enfeksiyonla mücadelesi kolaylaştırılır. Bunun dışında İVİG tedavisinin bağışıklık sistemi üzerinde faydalı birçok etkisi daha vardır.

İVİG nasıl temin edilir?

İVİG İmmünoloji uzmanlarınca hazırlanan ilaç kullanım raporu ile ve özel bir reçeteye (mor reçete) yazılarak temin edilir. 

İVİG tedavisi alan hastaların sorumlulukları nelerdir? 

Hastalar IVIG tedavisi için geldiğinde; bir önceki tedaviden sonra sorun olup olmadığını, halen herhangi bir şikayetleri olup olmadığını doktora ifade etmelidirler. 

18 yaşından küçük hastalar tedaviye mutlaka veli/vasi gözetiminde gelmelidirler.

Başka bir hastalık nedeniyle başlanan ilaçlar doktora bildirilmelidir. 

İVİG tedavi aralıkları kesinlikle aksatılmamalıdır. 

İVİG tedavisi yerine uygulanabilen tedaviler var mıdır?

Ülkemizde halen mevcut olan tedaviler arasında etkinliği İVİG’den daha fazla, yan etkisi İVİG’den daha az bir tedavi yöntemi mevcut değildir. 

İVİG tedavisinin istenmeyen etkileri var mıdır? 

Tüm tedavilerde olduğu gibi İVİG tedavisinin de istenmeyen bazı yan etkileri vardır. 

 • En sık gözlenen; damardan uygulamanın hızlı olması neticesinde ortaya çıkabilen titreme, baş ağrısı, ateş, bulantıkusma, allerjik reaksiyonlar, eklem ağrısı, kan basıncı değişiklikleri, bel ağrısı, göğüs ağrısı, kas ağrıları ve sıkıntı hissi gibi yan etkilerdir.  
 • Nadir ve çok nadir olarak gözlenen; böbrek yetersizliği, kan hücrelerinin bir kısmının parçalanması, beyin zarı iltihabı ve ağır allerjik şok gibi yan etkilerdir.

İVİG tedavisi esnasında yan etki gelişirse neler yapılır? Tedavi sırasında gelişebilecek reaksiyonlar kliniğimizde yakından takip edilmekte ve gerekli tedaviler yapılarak tedavinin sürdürülmesi sağlanmaktadır. Teorik olarak her zaman reaksiyon riski bulunduğundan, İVİG tedavilerinin bu konuda deneyimli sağlık kurumlarında yaptırılması tavsiye edilmektedir.

IVIG ilaç doz hesaplama

ileadmin

Perlinganit ilaç doz hesaplama

Perlinganit ilaç doz hesaplama eklenmiştir. İlaç hakkında bilgi ve detaylara bu yazıdan ulaşabilirsiniz.

10 mg/10 ml ampul

 • 100 cc izotonik içine 1 ampul perlinganit ilave edilir.
 • 6cc/saat = 10mcg/dakika dozuna denk gelir. 5-10 dakikada bir doz 3-6 cc arttırılır.
 • Normal doz sınırları 10-200 mcg/dk şeklindedir, tansiyon ve yetmezlik durumuna göre idame tedavi planlanır
 • Cam kaplı parenteral çözeltiler kullanılmalıdır !!

Perlinganit Ampul’ün içerdiği etken madde olan Gliserol Trinitrat çoğu plastik maddelerle etkileşip yer değiştirir. Gliserol trinitratın plastikten yapılı parenteral çözelti kaplarındaki absorplanmasını engellemek için seyreltme işlemi anacak camdan yapılı parenteral çözelti kapları içinde yapılmalı, plastik kap kullanılmamalıdır.
Bazı filitreler Gliserol Trinitrat’ı absorplayabilirler; bu tür filtrelerden kaçınmalıdır.
İntravenöz çözelti uygulama için kullanılan kapların PVC (= Polyvinyl Chloride) ten yapılı olan boruları tarafından sonseyreltme çözeltisindeki Gliserol Trinitrat’ın %40 ila %80 kadarlık bir bölüm absorplanmaktadır. Akış hızı çok düşük, Gliserol Trinitrat konsantrasyonu yüksek ve boru uzunluğu fazla olduğu zaman daha yüksek apsorplanma oranı ile ortaya çıkmaktadır. Gerçi akış hızı çok düşük olduğu anda, uygulama fazının başlangıcında kayıp oranı en yüksek düzeyde ise de; kayıp ne durağan, ne de kendini sınırlayabilir özellikte olmadığından infüzyon çözeltisinin konsentrasyonuna dayalı teorik infüzyon oranını gerçek akış oranına dönüştürmek için yalın ve kolay hesaplama veya düzeltme yapılamaz. Bu nedenle Perlinganit Ampul infüzyonları için en düşük absorplama yeteneği bulunan türden infüzyon borularının kullanılması önerilir.
Perlinganit Ampul veriliş talimatı dikkatle izlenmelidir. Önerilen türden infüzyon kapları kullanıldığı taktirde absorplayıcı borularla ilgili Gliserol Trinitrat kaybına bağlı olmaksızın hesaplanan miktarda bir doz hastaya verilmiş olacaktır. Düşük absorplama özellikli infüzyon boruları kullanıldığı zaman şuna dikkat edilmlidir ki, yayınlanmış çatışmalarda normal kullanım dozları, genel amaçlar için yapılmış olan PVC borularından yararlanarak elde edilen dozlardır. Bu deneylere dayalı önerilmiş dozlar, yeni ve düşük absorplama özellikli infüzyon borusu kullanılmışsa oldukça yüksektir. Ciddi hepatik ve renal hastalığı olan kişilerde Perlinganit Ampul dikkatlice kullanılmalıdır. Özellikle uzun süredir devam eden aşırı hipotansiyondan sakınılmalıdır. Çünkü, beyin kalb, karaciğer ve böbrek üzerinde zayıf perfüzyondan ileri gelen olası zararlı etkiler ve eskemi riski, tromboz ve bu olguların değişikliğe uğramış fonksiyonlarından sakınılmalıdır. Monütörde eğer pulmoner kapiller “Wedge”basınç izleniyorsa ve bu basınçta bir düşüş görülüyorsa, bu areterial hipotansyonun başladığına işarettir. İlacın güvenli verilişinde bu basınç yararlı bir belirti olmaktadır.
Gebelerde: hayvanların doğurganlık özellikleri incelenmemiştir. Gebe kadınlara verildiğinde, fetus üzerinde bir zarar yapıp yapmadığı ve doğurganlık yeteneğine etki edip etmediği bilimediğinden Perlinganit Ampul gebe bir kadına ancak belirgin bir gereksinme bulunduğu zaman verilmelidir.
Emzikli Annelerde: Süt ile salgılandığı bilinmediğinden, emzikli annelere uygulanışında dikkat edilmelidir.
Yaşlılardalar nitratların etkilerine karşı daha duyarlı olduklarından dikkatli davranılmalıdır.
Çocuklarda :
 Pediatride etkinliği ve güvenirliği saptanmamıştır.

Perlinganit ilaç doz hesaplama

ileadmin

Nipruss İlaç Doz Hesaplama

Nipruss ilaç doz hesaplama eklenmiştir. İlaç hakkında detay ve bilgilere bu yazı devamında ulaşabilirsiniz.

niprus, venöz ve arteriyel düz kaslarda dilatasyon yapar. Ventrikül ön-ard yükü azaltır; miyokart duvar gerilimini ve O2 tüketimini azaltarak subendokardiyal perfüzyonu iyileştirir.

 • Sadece %5 dextroz ile seyreltilerek infüzyonile kullanılmalıdır.
 • Doz: Yetişkin ve çocukta ortalama infüzyon hızı 0,5-10 mikrogram/kg/ dakikadır.
 • Hipertansif aciller, hipertansif kriz.
 • Akut pulmoner ödem ve kalp yetmezliği
 • Yüksek kan basıncının eşlik ettiği akut MI’da NG tedavisine ek olarak
 • Kalp yetmezliği ve akut pulmoner ödem ardyükünü azaltmak için.
 • Akut mitral veya aort kapak yetmezliği ard-yükünü azaltmak için.
 • Ciddi hipertansiyonun hızlı kontrol edilmesi istenen durumlar (Örneğin; Monoamin Oksidaz (MAO) İnhibitörü zehirlenmesi)
 • Ergot alkaloidlerinin alınmasında oluşan periferik arter spazmının tedavisi
 • Işığa duyarlı, bu nedenle alüminyum folyo ile sarılmalıdır.
 • Hipotansiyon, tiyosiyanat toksisitesi, ve CO neden olabilir.
 • Hipoksemi ile sonuçlanan, intrapulmoner şant ağırlaştırarak, akciğer hastalığı olan hastalarda hipoksik pulmoner vazokonstriksiyon ters olabilir.
 • Diğer yan etkiler baş ağrısı, bulantı, kusma ve karın krampları bulunur.
 • Bu kan basıncı ve kalp hızı yükseltir nedeniyle miyokard oksijen ihtiyacını artırır.
 • Aritmiler ortaya çıkabilir.
 • Akut iskemi olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır; kardiyak output izlemek.
 • Ekstravazasyonu doku nekrozuna neden olur.

Antihipertansif (hipertansif krizde).Periferik arter ve venlerde dilatasyon yapar.

Gebelik kategorisi C.

Kontrendikasyon; aort istmus stenozu, leber optik atrofisi, ambliyopi, vit B12 eksikliği, metabolik asidoz, hipotiroidi.

Etkileşim; antihipertansifler, narkotik analjezikler.

Yan etkiler; infüzyon sırasında halsizlik, baş dönmesi, kusma, taşikardi.

Nipruss ilaç doz hesaplama

orcunakyol.com.tr